मुंबई इलाख्यात त्यावेळी पगार दार नोकरांचया च्या चार संस्था स्‍थापन झाल्या होत्या . त्या पेकी एक , पपण खान्देशातील पहिलीच सरकारी नोकराच्यानागरी सहकारी स ंसस्थेची मुहर्तमेढ रोवली गेली . या सस्थेचे कार्यक्षेत्र पूर्व व प श्चिम खान्देश असे ठ र वि ण यात आले .सोसायटीचे कार्य चालविन्या साठी आर्थिक भाडवलाची गरज महत्वाची असल्याने याच सभेत संस्थाच्या सभा सदा क डू न ५०० रुपया पर्यंत अनामत ठेव म्ह्नुन मिलविन्यचा प्रयत्न करन्या बददल व तशा पध्ततीने आर्थिक भंडावल उभे न राहु शकल्यास सरकार कडून अगर इतर नों द ले ल्या को-ऑप संस्था कडून नियम क्र .३ प्रमाने कर्ज़ उभारन्याचा अधिकार पहिल्या कार्यकारी म ड ला स दे न्या त आला ; त सेच सभासदा ना त्याच्या पगारा च्या सहा पटी प्रयनत कर्ज देन्याचे ही निशीत करन्या त आले .स्थापन केलेल्या या सस्थेच्या कामकाजास प्राथमीक १४ सभासदानिशी जानेवारी १९१० पासुन शुभारभ केला . परस्पर सहकार्याने सस्थे मार्फत पगारदार नोकराना आपल्या देनदिन जीवनातील आर्थिक स म स्या सू ट ण्याचे म ह त्त्व ज्या प्रमाणात जा ण वू ला ग ले त्या प्रमाणात स र का री नोकरदार वर्ग या स स्थ कडे आकर्षित होऊ ला ग ला . १४ सभा स दा नी शी सुरवात झा ले ल्या स स्थे ची सभा सद स ख्या १९११ अखेर १२१ वर गेली . जळगाव (पूर्व खानदेश ) मधी ल स र का री नोकरानी आपल्या देनडिन जीवनातील अडचणी वर मात करण्यासा ठ प कडे स्थापन केलेल्या या सस्थेच्या कामकाजास प्राथमीक १४ सभासदानिशी जानेवारी १९१० पासुन शुभारभ केला . परस्पर सहकार्याने सस्थे मार्फत पगारदार नोकराना आपल्या देनदिन जीवनातील आर्थिक स म स्या सू ट ण्याचे म ह त्त्व ज्या प्रमाणात जा ण वू ला ग ले त्या प्रमाणात स र का री नोकरदार वर्ग या स स्थ कडे आकर्षित होऊ ला ग ला . १४ सभा स दा नी शी सुरवात झा ले ल्या स स्थे ची सभा सद स ख्या १९११ अखेर १२१ वर गेली . जळगाव (पूर्व खानदेश ) मधी ल स र का री नोकरानी आपल्या देनडिन जीवनातील अडचणी वर मात करण्यासा ठ प कडे

 

श्रेणी:G.S.Society.
हिट्स:3197.

.